PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Provozovatel webu Ing. Radka Vlčková na stránkách www.safeportal.cz; IČO 05675448; sídlo Koldům 1581, 436 01 Litvínov zpracovává osobní údaje poskytnuté Registrujícím a dotazujícím za účelem zpracování elektronické poptávky služeb, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu uzavřené služby nebo uzavření dotazu.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) je Ing. Radka Vlčková; IČO 05675448 se sídlem Koldům 1581, 
436 01 Litvínov (dále jen „Správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@safeportal.cz, tel.: +420 702 736 855;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl Registrující a dotazující, a které správce získal na základě požadavku na webu www.safeportal.cz;

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje Registrujícího a dotazujícího nezbytné pro účely uzavření služeb nebo řešení dotazu;

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje Registrujícího a dotazujícího z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce www.safeportal.cz podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

2. Za účelem vyřízení elektronické komunikace Registrujícího a dotazujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Registrujícím a dotazujícím
a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění dohodnutých služeb. Bez poskytnutí osobních údajů nelze služby uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Registrujícím a dotazujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje Registrujícího a dotazujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním smluvního vztahu mezi správcem
a Registrujícím a dotazujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva Registrujícího

Podle podmínek stanovených v Zákoně má Registrující a dotazující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@safeportal.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů Registrujícího a dotazujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. S těmito pravidly souhlasí Registrující a dotazující potvrzením souhlasu;

2. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 01.07.2020